Bachovy esence

Dr. Edward Bach (1886 – 1936) byl anglický lékař, homeopat.  Svůj život zasvětil studiu  souvislostí mezi nemocemi a příčinami nemocí. Byl přesvědčen, že tzv. nemoc je vždy důsledkem vnitřního nesouladu a pokud se budeme zabývat jen důsledky a neodstraníme hlavní příčinu, k vyléčení nedojde anebo bude jen zdánlivé. Intenzivně se zabýval zkoumáním  lidské psychiky, nálad a postojů a hledal vhodné přírodní prostředky k léčbě svých pacientů. Pozorováním lidí, jejich projevů a chování ho dovedlo k tomu, že hledal rostliny, které svými energetickými vibracemi odpovídaly lidským náladám a reakcím a působením své energie byly schopné tyto stavy korigovat. V rostlinách viděl sílu, kterou příroda poskytuje lidem, aby žili v harmonii se sebou samým a tím i se svým okolím.

Postupně tak vzniklo 38 esencí z nejedovatých planě rostoucích rostlin a stromů. Bachovy esence představují velice jednoduchý a účinný systém navrácení rovnováhy a harmonie našim emocím a celému našemu bytí. Esence léčí komplexně – podobně jako homeopatika. Nemají žádné vedlejší účinky, jsou vhodné i pro děti, těhotné ženy, ale též i pro zvířata. Nehrozí předávkování.

Pro správný výběr z 38 esencí používám nejspolehlivější metodu – kineziologický test, kdy vytestuji potřebné esence a také frekvenci užívání.  Maximální počet pro namíchání je 7 esencí.

Budeme-li mít v sobě velkou lásku, povede každou naši myšlenku, každý náš čin a nikdy nikomu neuškodí.  Ale tohoto stavu jsme zatím nedosáhli, kdyby ano, nebylo by zapotřebí pozemské existence. Ale my na naší vezdejší pouti teprve sbíráme zkušenosti a ti z nás, kteří tělesně a mentálně trpí,  jsou  tímto utrpením vedeni směrem k dokonalosti. Kdybychom tento fakt dokázali správně pochopit, nejen bychom přidali do kroku, ale ušetřili bychom si mnoho zoufalství a bolesti.

Dr. Edward Bach

 

Bachovy esence – popis

1 – Řepík (Agrimony)

Právě teď se svět zdá být pořádně problematickým a nepřátelským místem. Ačkoliv se ze všech sil snažím věci obrátit v žert, stále se mi dostávají pod kůži. Ukrývám se za úsměv, abych se co nejvíce odvrátil od hloupých a bezcenných myšlenek, ale uvnitř se většinu času trápím. Vyžaduje to tolik úsilí povznést se nad to všechno. A opravdu mne to vyčerpává. Je to džungle venku kolem!

Pomáhá podívat se na věc z nadhledu.
Negativní kritéria: Vnitřní neklid a starosti jsou maskovány veselou náladou a bezstarostností, neschopnost sdělovat své problémy, konfrontovat se s nimi, přetvářka vůči okolí i sobě samému.
Pozitivní kritéria: Schopnost vidět objektivně situaci, ztotožnit se se svými problémy a být schopen je řešit. Umět rozlišit v sobě samém pozitivní i negativní stránky osobnosti.
Afirmace: Dívám se sám na sebe objektivně – znám své světlo i svůj stín. 

2-Osika (Aspen)

Život je neustálý zápas ,,já vyhraji – ty prohraješ“ – a častěji, než si chci přiznat, propírávám já. Samozřejmě, sem tam se mi podaří získat kousek sebe sama zpět, ale v podstatě vše, co mohu udělat je, že si nechám masku na tváři. Někdy mě přemohou děsivé záchvaty strachu, dokonce paniky. Nedokážu si vysvětlit proč, přesto najednou podlehnu panice. Je to všechno strašná dřina. Co mně stojí sil zvládnout to.

Pomáhá proti strachu z neznámých věcí, proti panice bez zjevné příčiny.
Negativní kritéria:   Bezdůvodné obavy, neurčité úzkosti, nejasné předtuchy, tajný strach z neznámé pohromy, stísněné pocity, špatné sny.
Pozitivní kritéria:   Zbavení se strachu, překonání nedůvěry, duševní vzkříšení, schopnost být vnímavější a citlivější pro jemné roviny vědomí, pochopení vyšších duchovních světů
Afirmace:   Důvěřuji a miluji.

3-Buk (Beech)

K čertu s nimi! Většina lidí je hloupá a bezvýznamná! Říkají, že jsem příliš kritický. No a co? Někdo je musí ,,srovnat do latě“. Tak jsem sarkastický, no a? Rozčilují mně i můj život mě rozčiluje. Ach Bože, kdybych se tak mohl pro něco nadchnout. Dal bych cokoliv, abych opět mohl cítit, že žiji naplno.

Pomáhá vžít se na chvíli do kůže jiného člověka – chápání – tolerance.
Negativní kritéria:   Kritika, arogance, netolerantnost, odsuzování druhých lidí bez zjevné snahy pochopit je a vcítit se do jejich myšlení.
Pozitivní kritéria:   Tolerance, soucítění s druhými, schopnost porozumět a správně analyzovat, dobré diagnostické schopnosti.
Afirmace:   Jsem v souladu sám se sebou i s druhými.

4-Zeměžluč (Centaury)

Většinou jsem unavený, vyčerpaný. Je to tak beznadějné, když člověk musí žít podle očekávání druhých. Cítím se pronásledovaný, protože jsem pronásledovaný  stále, každým. Přestože vím, že to sám dovolím, jsem tak odloučený od sebe samého, že se mi zdá, že nemám žádnou vlastní vůli. Je to strašně deprimující.

Pomáhá k získání většího respektu.
Negativní kritéria:   Bez sebevědomí, slabost vlastní vůle, vyčerpanost a přepracovanost v důsledku neschopnosti odmítnout a říci „ne“, přehnaná reakce na přání druhých nedovoluje plnit vlastní životní poslání, role otroka, který je pro svou dobrotu zneužíván.
Pozitivní kritéria:   Schopnost říci „ne“, uvědomění si vlastní ceny, skupinová integrace s uvědoměním si vlastní identity, vědomé použití vůle, pochopení sebe sama a svého životního úkolu, zodpovědnost za svůj život.
Afirmace:   Jsem zodpovědný za vše, co ve svém životě vytvářím.

5-Voskovka (Cerato)

Hluboko v sobě se cítím zrazený životem jako takovým. A přitom zjišťuji, že se chovám tak, jako by to byla moje vina. Uklidňuji lidi, smířím se s nimi – dokonce i tehdy, když mi ublíží – všechno, abych byl přijatelný. Ovšemže mám svoje vlastní názory, ale to je méně důležité než, abych nedělal vlny. Chci od ostatních, aby mi potvrdili, že jsem prima, i když kvůli tomu musím udělat kompromis s mým vlastním přesvědčením.

Pomáhá těm, kteří znevažují svůj vlastní názor.
Negativní kritéria:   Nedůvěra ve vlastní názor, pochybnosti o sobě samém a svých schopnostech, slabá vůle, neschopnost naslouchat vnitřnímu hlasu, závislost na mínění druhých.
Pozitivní kritéria:   Intuice, vnímání vnitřního hlasu, schopnost naslouchat, důvěra sama v sebe, být s kontaktu se svojí duší, sjednocení abstraktního a konkrétního myšlení.
Afirmace:   Z myšlenky roste energie a z energie roste myšlenka.

6-Mirabelka (Cherry plum)

Můj život je nudná, šedá poušť. Je těžké žít, když se cítíte rozložený a zbytečný. Naprosto jsem ztratil kontakt se sebou, cítím se, jako bych byl na pokraji nervového zhroucení, nebo měl vybouchnout a udělat někomu něco strašného v záchvatu slepé zuřivosti, nebo dokonce ublížit sám sobě. Všechno mě příliš bolestně skličuje.

Pomáhá proti zoufalství, šílenství, sebevraždě, proti ublížení jiným.
Negativní kritéria:   Zoufalství, nervové vyčerpání, neschopnost ovládat se, nekontrolovatelné výbuchy hněvu, neustálé vnitřní napětí, strach před vnitřním uvolněním a ze ztráty sebekontroly, hysterie, potlačované pocity a náhlá agresivita.
Pozitivní kritéria:   Schopnost spojit se s podvědomím, odvaha, síla, otevřenost pro všechny změny a procesy v životě, pochopení, že všechny překážky přispívají k našemu růstu a duševnímu vývoji.
Afirmace:   Jsem v souladu s vesmírným zákonem a řádem. 

7-Pupen kaštanu  (Chestnut bud)

Už na ničem nezáleží. Všechno, co udělám se zdá být nesprávné, tak proč bych se měl vůbec obtěžovat nějakou činností? Stejné situace se mi neustále vracejí znovu a znovu, nikdy se jich nezbavím. Jestli mají mrtví nějaké pocity, musejí se cítit jako já – otupělí. Kdybych tak mohl zapomenout na minulost!

Pomáhá zbavit se těžkostí způsobených opakováním chyb.
Negativní kritéria:   Nepoučitelnost zkušenostmi, neustálé opakování stejné chyby, nepozornost, chození v kruhu a neschopnost z něho vykročit, nemožnost udělat nový životní krok.
Pozitivní kritéria:   Poučení se z vlastních chyb a nezdarů, schopnost být v přítomnosti, uvedení duchovní zkušenosti do praxe.
Afirmace:   Vítám každou novou zkušenost, která ke mně přichází a beru si z ní poučení.

8-Čekanka (Chicory)

K čertu správně, jsem blázen! I Vy byste byli, kdyby vám ostatní odepřeli způsob života, po jakém toužíte. Nedostává se mi žádného ocenění za to, co dělám, abych „jim“ pomohl a podpořil „je“, ani obyčejného pochopení! Nejsem sobecký, ani náročný, já chci jen uznání, které mi patří. A přísahám Bohu, dokud ho nedostanu, někdo za to bude těžce pykat!

Pomáhá lidem, aby nechali všemu volný průběh.
Negativní kritéria:   Vlastnické chování osoby, egocentrismus, přílišná starost o druhé, sebelítost, panovačnost, přílišná horlivost, člověk vyžadující od svého okolí plnou pozornost, láska s podmínkami, citové vydírání.
Pozitivní kritéria:   Nesobecká láska, mateřskost, bezpečí, jistota, snaha pomáhat druhým bez protihodnoty.
Afirmace:   Cit vede k soucitu a soucit k harmonii.

9-Plamének (Clematis)

Nikdo se o mě nezajímá, a mě to velmi zlobí. Tak se prostě stáhnu do svých myšlenek a vystačím si sám se sebou. To, co si v myšlenkách vytvořím, je v každém případě mnohem zajímavější, než to, co se děje venku. Dokud o mně někdo neprojeví zájem, ani já ho neprojevím. Jestli musím být sám, radši budu se sebou.

Pomáhá zvládnout pocity slabosti a mdloby.
Negativní kritéria:   Nepozornost, denní snění, únik z reality do světa snů a fantazie, roztěkanost, nekoncentrovanost, sklon k omdlévání, studené ruce a nohy.
Pozitivní kritéria:   Schopnost žít v realitě, tvůrčí idealismus, tvořivost, bohatá inspirace v umělecké oblasti.
Afirmace:   Jsem tady a teď.

10-Plané jablko (Crab apple)

Snesu téměř vše, kromě příznaků nemocí a nedostatečné hygieny. Nečistota, skvrny všeho druhu – fyzickými problémy tohoto druhu jsem posedlý. Je důležité se s takovými okolnostmi okamžitě vypořádat. Léta chodím po doktorech, abych se zbavil svých vlastních příznaků. Nechci, aby na mě byl nějaký vidět. Vzhled je strašně důležitý. Ve skutečnosti je to skoro všechno, na čem doopravdy záleží.

Pomáhá zbavit se čehokoliv, co člověk nemá rád (v těle nebo v podvědomí)
Negativní kritéria:   Pocit nečistoty a ošklivosti vůči sobě samému, lpění na maličkostech, puntičkářství, alergie.
Pozitivní kritéria:   „Čistící květina“, velkorysost, pořádek a čistota ve správné míře, schopnost rozpoznat negativní vlivy a transformovat je.
Afirmace:   Nadechuji světlo a vydechuji tmu.

11-Jilm (Elm)

Nesu na ramenech tolik zodpovědnosti, protože kdybych to nedělal, ztratil bych lásku, pozornost a ocenění, po kterých tak zoufale toužím. Raději se budu soužit, než abych někoho zklamal. Jakkoliv nepřiměřeně se cítím v souvislosti s dosahováním dokonalosti, stojí mi za to snažit se ze všech sil, i kdyby mě to mělo stát život. Snažení přináší jedinou jistotu, kterou život musí nabídnout. Nemohu zradit svůj životní styl, nemohu zklamat ostatní – to by byla definitivní zrada.

Pomáhá upokojit mysl, vidět věci z nadhledu a vrátit ztracenou důvěru
Negativní kritéria:   Přechodný pocit nejistoty, zda jsme schopni zvládnout svoje úkoly a povinnosti, nedostatek sebedůvěry, vyčerpání, přílišná zodpovědnost.
Pozitivní kritéria:   Důvěra, sebejistota, zodpovědnost, spolehlivost, plánování úkolů, schopnost řešit problémy.
Afirmace: Vybírám si takové úkoly, které zvládám. 

12-Hořec (Gentian)

Neexistuje nic, co bych mohl udělat se zmatkem, ve kterém se nacházím. Nelze hovořit o vlastních pochybnostech nebo nedostatku odvahy. Nic by to nezměnilo, protože je to nezajímá. Kromě toho, mluvím-li s nimi o tomto, jsou ještě horší. Mrzutost (odpor), ticho a ústup se staly způsobem života. Lhostejnost je lepší než další odmítání.

Pomáhá být úspěšný.
Negativní kritéria:   Pesimismus, skepse, pochybnosti, nejistota, nedostatek odvahy.
Pozitivní kritéria:   Optimismus, schopnost přijímat a řešit konflikty, důvěra, naděje, pozitivní myšlení, tendence vidět kladné stránky života.
Afirmace:   Světlo je vidět jenom ve tmě.

13-Kručinka (Gorse)

Vzdal  jsem se. Moje situace je beznadějná a já jsem bezmocný – zablokovaný v každém směru. Pod maskou jsem zoufalý, téměř strnulý v obličeji z toho, co všechno se ještě může nepodařit. Vím, že si v sobě ponesu tuto úzkost celý zbytek života. Popravdě řečeno, ze strachu jsem ztratil srdce.

Pomáhá z beznaděje a uvědomit si, že nejsou ztraceny všechny šance a vyhlídky.
Negativní kritéria:   Hluboká beznaděj, neschopnost vidět východisko, absolutní zoufalství, rezignace
Pozitivní kritéria:   Přijímání problémů jako nezbytné součásti života, důvěra a víra ve zlepšení stavu, pochopení a akceptování svého osobu a karmy.
Afirmace:   Vždycky mám naději.

14-Vřes (Heather)

Bůh ví, že se vždy snažím dělat, co mohu! Ale stále se nemohu ubránit pocitu viny, i když nemám vůbec nic společného s tím, co se nedaří. A neubráním se ani žalu nad mými vlastními skutečnými neúspěchy, chorobami nebo chybami. Prosím, pochopte a přijměte mě – řekněte mi, že si vedu dobře. A prosím, nenechávejte mě samotného.

Pomáhá odpoutat svou mysl od sebe a přemýšlet o jiných důležitých problémech.
Negativní kritéria:   Pozornost je soustředěna na sebe sama a své nemoci, upovídanost, tento typ mluví hlasitě, nemá rád samotu, vyžaduje pozornost, chová se jako „malé dítě“ potřebující publikum.
Pozitivní kritéria:   Schopnost naslouchat, vcítit se do situace druhých, pomáhat, respektovat jiný názor.
Afirmace:   Život znamená dávat i brát. 

15-Cesmína (Holly)

Nepřijmu žádné zpochybňování mé autority! A chci, aby se tato situace napravila teď hned! Už si nedovolím opět ztratit kontrolu nad svým životem – NIKDY. Kuj železo, dokud je žhavé. Hni sebou! Udělej to TEĎ, nebo se dočkáš skutečného boje.¨

Pomáhá zvládnout žárlivost, závist, nenávist, pomstu a podezřívavost.
Negativní kritéria:   Žárlivost, nedůvěra, nenávist, pocity závisti na všech úrovních, „zavřené srdce“, touha vlastnit partnera, představa, že se musí změnit druzí.
Pozitivní kritéria:   Otevřené srdeční centrum, bezpodmínečná láska, vnitřní harmonie, pochopení svých citů.
Afirmace:   Jsem světlo a láska.

16-Zimolez (Honeysuckie)

Jednoduše nemohu čelit svým současným problémům, protože bych mohl ztratit svoji chladnokrevnost a udělat něco strašného. A než toto riskovat, raději setrvám u dobrých, šťastných věcí, které se mi přihodili v minulosti. Tak dokážu zůstat klidný a ovládat se. Nikdo už stejně nechce snášet jejich potlačovanou ZUŘIVOST. A nejméně ze všech já sám!

Pomáhá soustředit se na přítomnost a podívat se na minulost z nadhledu.
Negativní kritéria:   Touha po minulosti, stesk po domově, přátelích apod., neschopnost žít v přítomnosti, snaha začít všechno znovu od začátku, tito lidé mají sklon oslepnout či ohluchnout.
Pozitivní kritéria:   Schopnost změny, čerpání zkušeností z minulosti a jejich uplatňování v přítomnosti.
Afirmace:   Žiji pro dnešní den.

17-Habr (Hornbeam)

Ještě funguji, ale jen tak tak. Mentálně jsem vyčerpaný. Závazky, vztahy, to všechno mě tak unavuje. A upřímně řečeno, to je jediná věc, která mi pomáhá vydržet. Když je člověk vyčerpaný, nikdo od něj moc neočekává a nežádá, aby udělal víc, než je schopen. Tímto způsobem není tak pravděpodobné, že selžu.

Pomáhá pustit se do práce a udělat co je potřeba.
Negativní kritéria:   Únava, neschopnost zvládnout každodenní povinnosti, tělesné i duševní vyčerpání, přechodná resignace.
Pozitivní kritéria:   Duševní aktivita, svěžest, rozvážné myšlení, jasná a chladná hlava, možnost změny, jistota, síla zvládnout své úkoly.
Afirmace:   Všechno dělám hravě a s radostí. 

18-Netýkavka (Impatiens)

Chci jednotu se vším a s každým. Ale vidím neustále signály, že nejsem přijatelný, signály odmítnutí a nezájmu. Není to tím, že bych byl netrpělivý, je to tím, že si příliš uvědomuji, když mě vyloučí nebo popírají. Přirozeně, raději pracuji sám. Potom nemusím snášet ten příšerný pocit „odloučení“, který přichází s rozdíly v názorech a přesvědčeních. 

Pomáhá zvládnout mentální podráždění.
Negativní kritéria:   Netrpělivost, lehká podrážděnost, překotné reakce, neposednost, nervozita, vyčerpání, nervové vypětí, bolesti hlavy, žaludku, okousávání nehtů, tik, poruchy spánku, skákání do řeči druhým.
Pozitivní kritéria:   Trpělivost, dar rychlého porozumění a pochopení, vnitřní nezávislost.
Afirmace:   Všechno má svůj čas.

19-Modřín (Larch)

Proč se o něco pokoušet, když stejně prohraješ? Můj způsob, jak neztratit kontrolu, je nedělat vůbec nic. Ale to je moje cesta. Já jsem nepřátelský k sobě, ne k vám. Budu tleskat vašim úspěchům, jen neočekávejte, že já budu nějaké mít. Už to mám sečtené, nepřítelem jsem já.

Pomáhá těm, kteří nemají dost sebedůvěry, aby byli smělejší a mohli se vrhnout do života.
Negativní kritéria:   Nedostatek sebedůvěry, očekávání neúspěchu, pocity méněcennosti, nedostatečný pozitivní postoj k životu, podléhání vlivu druhých.
Pozitivní kritéria:   Sebedůvěra, schopnost vidět věci realisticky, iniciativa, otevřenost pro své názory.
Afirmace:   Každý den mi nabízí nový začátek.

20-Kejklířka (Mimulus)

Jsem stydlivý, krajně stydlivý. Přetrpěl jsem příliš mnoho odmítnutí na to, abych se znovu vystavil takovému nebezpečí. Jak velice toužím najít jednotu s ostatními lidmi! Místo toho cítím mezi námi zeď. Oni jsou na jedné straně, já na druhé, úplně osamělý, vyloučený. Cítím se tak oddělený od emocí.              Od sebe samého, skutečně.

Pomáhá sesbírat odvahu a čelit strachu.
Negativní kritéria:   Strach z určitých věcí (např. ze tmy, zkoušky apod.), fobie, nervozita, přecitlivělost, poruchy spánku, bolesti břicha a hlavy.
Pozitivní kritéria:   Odvaha, důvěra, citlivost, porozumění pro druhé, osvobození od strachu.
Afirmace:   Ve svém srdci nacházím víru, naději a lásku.

21-Horčice (Mustard)

Většinou jsem NALADĚNÝ na svůj svět, osobně i profesionálně. Potom se najednou něco stane a já „upadnu v nemilost“. Je to jako spadnout do jámy, ze které není úniku. Vypadnu, stáhnu se a nechci nikoho vidět a nic dělat. Někdy to trvá hodiny, někdy dny nebo dokonce déle. Potom se najednou cítím opět naladěný – schopný fungovat, jsem opět aktivní.

Pomáhá rozptýlit tmavý mrak, aby znovu zasvítilo slunce.
Negativní kritéria:   Rychle přicházející a odcházející periody hlubokého smutku bez jasné příčiny, smutek duše, těžká melancholie, introvertní zaměření.
Pozitivní kritéria:   Radost, stabilita ve dnech dobrých i zlých, schopnost zvládnout životní zkoušky a těžkosti.
Afirmace:  Věřím ve šťastnou budoucnost.

22-Dub (Oak)

Hraji si na siláka, když se cítím ohrožený. Je to můj způsob, jak si dokázat vlastní hodnotu. Dokonce i v beznadějné situaci se dám do boje, protože já jsem ten, který vždy přežije – skála Gibraltaru. Hádám, že právě proto ostatní očekávají, že spolu se svým břemenem potáhnu na ramenech i jejich. Až příliš často jsem tak hloupý, že to udělám. Opět zneužitý! Už bych opravdu chtěl nějaké ocenění.

Pomáhá znovu získat sílu.
Negativní kritéria:   Typ poraženého a vyčerpaného bojovníka, který se nikdy nevzdává, přepracovanost, neschopnost odpočívat, člověk, který pracuje i za ostatní.
Pozitivní kritéria:   Vytrvalost, síla, schopnost překonávat všechny překážky, pracovitost, svědomitost, spolehlivost.
Afirmace:   Zvládám všechny životní překážky.

23-Oliva (Olive)

Velice usilovná práce, přetrvávající stres nebo nemoc mě fyzicky vyčerpávají. Jistě, v takových chvílích se unaví moje mysl, ale to má fyzickou příčinu. Pocit odloučení pramení v mém těle. Nezdá se mi, že mi ještě patří. Chci si jen vlézt do postele a přehodit peřinu přes hlavu.

Pomáhá doplnit a obnovit ztracenou energii.
Negativní kritéria:   Úplné vyčerpání, extrémní únava těla i ducha, nehospodárnost s životní energií.
Pozitivní kritéria:   Nevyčerpatelný zdroj energie, regenerace sil a znovunabytí rovnováhy, flexibilní reakce v náročných obdobích života.
Afirmace:   Celou mou bytostí proudí energie světla a lásky.

24-Borovice (Pine)

Žiju se svými chybami a prohrami. Opravdu jsem jimi posedlý. Je to jako bych se nikdy nepředvedl tak dobře, jak si přeju. Ostatní mi říkají, že se dívám příliš vysoko, že moje ideály jsou nereálné. Nerozumějí tomu. Až dosáhnu svých ideálů, najdu sám sebe. Do té doby musím pokračovat a zkoušet dál – bez ohledu na cenu, kterou zaplatím strachem a pocitem viny. Musím dosáhnout dokonalosti. Život bez dokonalosti je jako umírání bez smrti.

Pomáhá zvládnout pocity viny.
Negativní kritéria:   Pocity viny, sebeobětování, výčitky, nesmělost, zodpovědnost za chyby druhých, zbabělost, podceňování sebe sama, touha se obětovat, špatné svědomí.
Pozitivní kritéria:   Odpuštění sobě samému, akceptování sebe sama, trpělivost, pokora, skromnost, soucítění s druhými.
Afirmace:   Odpuštění je klíčem ke štěstí.

25-Jírovec červený (Red chestnut)

Lidé mě viní z toho, že se příliš zabezpečuji. A také mě kritizují, že úzkostlivě sleduji, aby se i ostatní měli dobře. Ale když se člověk cítí tak ztracený sám pro sebe, všechno o co se musí starat, jsou ostatní lidé. Záleží jen na tom, udělat ze světa lepší místo, kde by jiní žili a byli šťastní. Možná právě v tom najdu jednotu s nimi, když ji nemohu najít v sobě.

Pomáhá zbavit se strachu, abychom racionálně mysleli na rodinu a na lásku.
Negativní kritéria:   Přehnaná starost a obavy o jiné, silné emocionální spojení s druhými lidmi v centru solar plexus, neschopnost být v srdečním centru, nedostatek důvěry a pozitivního myšlení.
Pozitivní kritéria:   Pozitivní myšlenky, víra v dobré konce, důvěra, odvaha, spojení s druhými prostřednictvím energie lásky vyzařující ze srdečního centra.
Afirmace:   Všechny mé myšlenky jsou pozitivní. 

26-Devaterník (Rock rose)

Během konfliktních situací nebo nepředvídaných událostí jsem v pořádku, ale potom jsem vyděšený. Je to, jako by se ,,to nejhorší“ mělo stát mně – jako bych stále čekal, že budu potrestaný nebo sražený k zemi. Proč, to nevím. V mém podvědomí musí být uzavřené velké množství žalu a pocitu viny. Netroufám si věnovat tomu pozornost. Iracionální strach je bezpečnější než  iracionální sebeodsouzení, ne?

Pomáhá zbavit se děsivých snů.
Negativní kritéria:   Pocity hrůzy a paniky, bušení srdce, zpocené ruce, bolest v solar plexu, nervová labilita a zhroucení, bezvědomí.
Pozitivní kritéria:   Odvaha, vytrvalost v extrémních situacích, zharmonizování centra solar plexus, pocit štěstí a bezpečí.
Afirmace:   Jsem v kontaktu se svou duší.

27-Skalní / Pramenitá voda (Rock water)

Lidé si myslí, že jsem nepřizpůsobivý, dokonce nerozumný, když přijde na to žít ne zcela v souladu s předpisy. Možná. Nakonec, jestli je to tak, vztahuje se to pouze na mě (a na ty, jejichž životy přímo řídím). Na druhé straně, tento svět by byl lepší místo k životu, kdyby se každý snažil být tak zodpovědný jako já. Ve skutečnosti jsem popřel svoje vlastní pocity, abych se stal živým svědectvím toho, jak dělat ,,správné věci, správným způsobem“. To si zaslouží úctu, ne mrzutost.

Pomáhá lidem, aby se stali shovívavější a méně přísnými.
Negativní kritéria:   Velká sebedisciplína, potlačování osobních potřeb, vitality, sexuality apod., tvrdost vůči sobě samému, snaha být vzorem pro druhé.
Pozitivní kritéria:   Vnitřní radost a mír, osvobození, schopnost přizpůsobení se a schopnost nechat odejít mentální koncepty, radost ze života.
Afirmace:   Přijímám nové poznatky a nechávám se unášet řekou života. 

28-Chmerek (Seleranthus)

Opravdu nejsem nerozhodný, rozporuplný nebo ,,neproduktivní“. Je to jen proto, že jsem naladěný ,,na obě strany“, když dojde ke konfliktům a sporům. To mě SKUTEČNĚ nutí cítit nejistotu v souvislosti s tím, co je nejlepší pro mne. Někdy se cítím tak nejistý svým vlastním postavením, že se musím stát lhostejným, abych ochránil sám sebe. Dostanu-li se mezi dvě protichůdné síly, cítím se úplně  znehybnělý.

Pomáhá lidem zaměřovat své myšlenky tak, aby jasněji viděli své možnosti a naučili se poznávat své vědomí.
Negativní kritéria:   Nerozhodnost, roztěkanost, vnitřně nevyrovnaný typ, rychle měnící své nálady a názory, pláč a smích, nespolehlivost, nesoustředěnost, roztržitost, pochyby.
Pozitivní kritéria:   Rozhodnost, soustředěnost, vnitřní rovnováha, uklidnění, jistota.
Afirmace:   Naslouchám svému srdci.

29-Snědek (Star of the bethlehem)   

Cítím se zcela oddělený sám od sebe. To, co se děje, je příliš zdrcující na to, aby se s tím dalo něco dělat. Ať už je příčina jakákoliv, tělesná nebo duševní, jsem oddělený od svého života, od svého osudu. Vím, že je to nesmyslné, je to naprostý ústup, ale já se cítím tak zcela sám, tak prázdný! Potřebuji pomoc, abych se spojil se sebou samým a potřebuji ji právě teď.

Pomáhá osvobodit mysl od smutku.
Negativní kritéria:  Hluboký zármutek při úmrtí či nehodě. Trauma z dětství i hluboké minulosti, koktavost, špatné vyjadřování, nestabilita, následky psychického či fyzického šoku, silné bolesti.
Pozitivní kritéria:  Utišení duše a bolesti, vnitřní síla a probuzení se, regenerace, posílení nervového systému, útěcha, schopnost orientace, energetické pročištění.
Afirmace: Zbavuji se všeho negativního. 

30-Jedlý kaštan (Sweet chestnut)   

Už jsem dávno překročil hranice své schopnosti snášet utrpení. Už pouze existuji a toto moje bytí je absolutně prázdné. Můj život nic neznamená, já nic neznamenám. Nikde není žádná naděje na záchranu, ani zvenku, ani zevnitř. Ani sebevražda by neznamenala změnu. Cítím se, jako bych už byl mrtvý.

Pomáhá rozhrnout závěs beznaděje a vrátit víru.
Negativní kritéria:  Nejhrubší zoufalství, beznaděj, nezvládnutelná vnitřní bolest – např. při úmrtí, těžké nemoci, bezvýchodná situace, bloudění ve tmě.
Pozitivní kritéria:  Vysvobození, důvěra ve vyšší vedení, znovunalezení sebe sama, pochopení změny a nové šance, víra, schopnost zvládat životní překážky.
Afirmace: Po každé noci přichází nové ráno.

31-Sporýš (Vervain)

To víte, že jsem podrážděný! Svět je zalidněný dubovými palicemi a zakletý omezeností VIDĚNÍ – to mi brání v tom, abych dělal to, co chci! Nenávidím překážky a ty, kteří je vytvářejí. Kvůli nim nemohu v noci spát stresem a vypětím. Bože, jak nesnáším to stádo hlupáků, s kterými musím jednat.

Pomáhá polevit, odpočívat a regenerovat síly.
Negativní kritéria:  Přepracování, stres, vnitřní napětí, přepínání, fanatismus, impulzivnost, podrážděnost, nervozita, neschopnost uvolnit se, rychlé pohyby a řeč, šlachovitý typ člověka.
Pozitivní kritéria:  Sebedisciplína, nadšení, inspirace, vnášení světla do života druhých, vnitřní vyrovnanost, harmonie a rovnováha na všech úrovních.
Afirmace: Harmonie vyrůstá ze srdce s vědomím, že je chráněna.

32-Hroznové víno (Vine)

Myslí si, že se měli zle, co? Tak u mě jim bude ještě hůř! Buď udělají svoji práci správně nebo budou nést následky. Jestli si myslí, že se mnou mohou manipulovat, strašně se pletou. Už mě doběhli lepší než oni, ale to se nikdy nebude opakovat. Nikdy!

Pomáhá zbavit se krutosti a drsnosti a projevit více porozumění.
Negativní kritéria:  Touha po moci a zneužívání moci, panovačnost, ctižádost, nepoddajnost, nadřezenost, diktátor či malý tyran, myslí hlavou a ne srdcem, tvrdé chování.
Pozitivní kritéria:  Schopnost pomáhat druhým, být nástrojem vyššího vedení, přirozená autorita a prosazení se, moudrý vůdce, schopnost dát své schopnosti ve prospěch celku.
Afirmace: Vládnout znamená sloužit. 

33-Vlašský ořech (Walnut)

Dosud se mi podařilo přežít jen proto, že jsem ukoval bezpečný, ochranný pancíř z bolesti, kterou mi život přinesl. Nemohu důvěřovat nikomu, ani  žádnému vnějšímu vlivu. Už jsem prožil příliš mnoho žalu. Svoje postavení jsem za nesmírnou cenu získal sebe-disciplínou a potlačením svých pocitů. A nechci to teď všechno zahodit. Proto, odolávám téměř všem změnám.

Pomáhá vést přes vše, abychom neztratili cestu.
Negativní kritéria:  Přechodný pocit nejistoty, frustrace plynoucí z minulosti, kolísavá mysl a snadná ovlivnitelnost v rozhodujících fázích života, skepse.
Pozitivní kritéria:  Umožnění nového životního kroku – např. změna zaměstnání, rozvod apod., nový začátek, nezaujatost, opuštění minulosti a vykročení ze „starého kruhu“.
Afirmace: Každé mé pozitivní rozhodnutí mě přibližuje k cíly.

34-Kakost bahenní (Water violet)

Lidé říkají, že jsem „hrdý a pyšný“. Ve světě intelektuální průměrnosti, jaký může být lepší způsob uchránit se od plýtvání časem? Já toho opravdu vím víc než většina lidí a vážím si toho. Ze stejného důvodu snáším svoje zármutky pěkně v tichosti, pokud nejsem v přítomnosti sobě rovného. Spíš než „házet perly sviním“, raději jsem si zvolil trávit čas o samotě. To je záruka, že jsem s někým, kdo se mi vyrovná.

Pomáhá vycházet s lidmi přátelsky a udržet si svou hrdost.
Negativní kritéria:  Pýcha, vnitřní rezervovanost, hrdost, povýšenost, chladnost, nevyléčitelné kožní nemoci, ztuhnutí kloubů – kyčlí, kolen, šíje, ramen, touha po klidu a samotě.
Pozitivní kritéria:  Pokora, moudrost, tolerance, svědomitost, nezávislost, klid, důvěra, sebevědomí.
Afirmace: Ve svém životě dělám vše s láskou a pokorou. 

35-Bílý kaštan (White chestnut)   

Každodenní životní boj mi zabírá příliš času. Neustále se zaobírám sužujícími  myšlenkami – co jsem měl říci, co jsem měl udělat, protože nepřítel mě nutí ustupovat. Hádám se s nimi, když jsem s nimi, a se sebou samým, když jsem sám. Nenávidím to, co se děje, ale i když nevyhraji celou tuto prokletou válku, jsem si jistý, že ji neprohraji.

Pomáhá zbavit se duševního kolotoče a vrací mysli pokoru.
Negativní kritéria:  Určité myšlenky krouží v hlavě a člověk se jich nemůže zbavit, vnitřní rozhovor sám se sebou či s druhými, špatný spánek, nervozita, napětí.
Pozitivní kritéria:  Pomáhá koncentrovat se na meditaci, vyrovnanost, vnitřní klid a mír, konstruktivní využití mentální úrovně.
Afirmace: V mé duši je klid a mír.

36-Oves hluchý (Wild oat)

Nespokojenost s mými životními rozhodnutími mě nechává zcela nejistého v tom, co bych měl skutečně dělat a s kým. Co mě ještě více skličuje – jsem bystrý, schopný, ambiciózní – to mi jen ztěžuje snášet moji nerozhodnost. Neexistuje ospravedlnění pro takovou lhostejnost k potřebám mého „skutečného a vyššího já“, ale tak je to právě teď.

Pomáhá uplatnit své skutečné dispozice a talent.
Negativní kritéria:  Nejistota, nespokojenost z nalezení svého životního cíle, neschopnost vybrat si z mnoha možností, nedostatek odvahy.
Pozitivní kritéria:  Nalezení životního poslání, objevení vlastního potenciálu, schopnost dělat různé věci současně, cílevědomost.
Afirmace: Spojuji se se svým vnitřním já. 

37-Šípková růže (Wild rose)

Sebejistota? Tu jsem dávno ztratil. Když nemůžeš hru vyhrát, nehraj ji. Je lepší v životě rezignovat než riskovat, že tvoje ego bude úplně ubité.  Nestěžuji si na to, jen s tím žiji, den co den. Je to můj osud, moje břemeno, moje ztráta.

Pomáhá oživit chuť do života.
Negativní kritéria:  Rezignace, vnitřní kapitulace, apatie, nezúčastněnost, nejsilnější negace, nechuť žít, fatalismus.
Pozitivní kritéria:  Pozitivní a konstruktivní myšlení, nalezení cíle, radost ze života, vnitřní svoboda, flexibilita.
Afirmace: Od života dostávám jenom to, co si zasloužím.

38-Vrba (Willow)

Odmítám přijmout jakoukoliv zodpovědnost za tuto prohru! Je to jejich chyba, oni si zaslouží, aby byli obviněni. Obzvláště po všem tom žalu, který mi způsobili. Nezasloužím si trpět! Nezasloužím si pocit viny! Možná si mě osud vybral, abych prohrával. Jestli je tomu tak, prohraji, ale ne proto, že by to byla moje vina. Jde to na jejich hlavu.

Pomáhá povznést se nad sebetrýzeň a osvojit si pozitivní přístup k životu.
Negativní kritéria:  Zahořklost, hněv, „oběť osudu“, obviňování druhých ze svého osudu, čímž dochází k hromadění toxických látek v těle, typ škarohlída, negativní pohled na svět, sebelítost.
Pozitivní kritéria:  Zodpovědnost za svůj život i osud, radost a optimismus, tvůrčí aktivita.
Afirmace: Myslím a jednám pozitivně.

39-Životodárné kapky  (Rescue remedy)

Pozor, VÝJIMEČNÝ STAV! Stalo se něco strašného!  Jsem krajně frustrovaný! Jsem hloupě vyděšený, protože jsem se přestal ovládat a nemohu si pomoci. Pomozte mi.
POMOZTE MI HNED!

Pomáhá ke spuštění samoléčebných procesů.
Směs: č. 6, 9, 18, 26 a 29
Rescue Remedy pomáhá při nedorozuměních, hádkách, nehodách, šoku, strachu, panice, velkých bolestech, popáleninách a dalších psychicky náročných problémech. Je vhodné ji použít před operací a po operaci, před obtížnými situacemi (rozvod, zkouška apod.).